Strangehagen – Varsel om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8, blir det med dette varslet oppstart av detaljreguleringsplan for Strangehagen 13, gnr. 165 bnr. 637, Bergenhus bydel, Bergen kommune. Forslagsstiller er Larsen og Solheim AS, fester er Helge Larsen. Plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS.

Planområdet ligger nær Klosteret på Nordnes i Bergen sentrum. Innen planområdet er det i dag et eldre bolighus og et større, ubebygd areal som har vært bolighusets hage. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for et mindre fortettingsprosjekt med antatt 4-5 familieboliger og etablering av nye allment tilgjengelige byrom. Planområdets størrelse er ca. 800 m2. Planen er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Beslutning om oppstart av planarbeid ble politisk vedtatt i byrådsmøte 05.12.2019, og oppstartsmøte med Bergen kommune ble avholdt 18.08.2020. Kommunens saksnummer er 202015673.

Det er utarbeidet ulike forslag til mulig bebyggelse hvorav noen har vært presentert i media. På denne siden finner dere perspektiv som viser to ulike alternativer. Alternativ A som ble presentert for kommunen i oppstartsmøtet 18.08.20, viser to bygningsvolum i 3 og 4 etasjer forbundet med heis. I møtet ytret blant annet byarkitekten ønske om at det ble utarbeidet et alternativt forslag med en annen bygningstypologi. Med dette som bakgrunn arbeider vi nå med alternativ B som viser 4 rekkehus. Det er bevisst ikke vist forslag til byrom langs Strangehagen da dette ikke er detaljert for det alternative forslaget.

For mer informasjon se:
Strangehagen_Planinitiativ
Strangehagen_Plangrense
Strangehagen_Referat oppstartsmøte
Strangehagen_Varslingsbrev

Det vil bli lagt opp til kontakt med områdets velforening og medvirkning fra nærmiljøet innen gjeldende smittevernregler. Vi vil avholde digitalt nabomøte onsdag 2. desember kl. 18.30, se invitasjon på vår facebookside.

Merknader og opplysninger som kan ha betydning for planarbeidet, sendes innen 8. januar 2021 til:
Arkitektgruppen CUBUS AS
Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen
eller på e-post til linn@arkcubus.no

Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev. Oppstart av planarbeidet er også kunngjort i papirutgaven av Bergens Tidende torsdag 5. november og på Bergen Kommunes hjemmesider.

Alle mottatte dokument vil bli oversendt kommunen sammen med planforslaget. Nærmere informasjon om planarbeidet kan fås ved å kontakte Linn Skjold hos Arkitektgruppen Cubus på tlf. 452 10 225 eller linn@arkcubus.no.

Illustrasjonene nedenfor viser:
Alt A: Alternativ A ble presentert for kommunen i oppstartsmøtet
Alt B: Alternativ B viser et alternativt forslag med rekkehus

 

- Relaterte artikler -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS