Varsel om oppstart av reguleringsarbeid – Bontelabo

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det nå om at det settes i gang arbeid med endring av reguleringsplan for deler av Bontelabo. Forslagsstiller er Bontelabo AS, og plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS.

Planens navn: Bergenhus. Gnr. 167 bnr. 899, Bontelabo.
PlanID: 71230000
Saksnummer: 2023/10145
Adresse: Bontelabo 2
Gnr./bnr: 167/899
Bydel: Bergenhus
Areal: ca. 23 daa

Kunngjøring fra: 26.4.2023
Frist for uttalelse: 25.5.2023

Om reguleringsplanen:
Bontelabo AS ønsker å gjennomføre en endring av gjeldende reguleringsplan for Bontelabo. Hensikten er å legge til rette for rivning av bygningsmassen omtalt som «fryseboksen» og fastsette rammene for etablering av et nytt bygg med samme plassering. Det er ikke avklart hvilket formål det nye bygget skal ha, og det er ønskelig å opprettholde en fleksibilitet, som i dagens reguleringsplan for området. Bygningsmassen er i dag regulert til kombinert formål med forretning, hotell, industri, kontor og tjenesteyting. For nybygget er det ønskelig å videreføre gjeldende reguleringsformål (med unntak av industri), samt å tilrettelegge for aktive fasader og noe utadrettet virksomhet i byggets første etasje. Dette vil avklares nærmere gjennom prosessen.

Mellom det nye bygget og «lavblokken» på Bontelabo 2 er det ønskelig å etablere en ny gangpassasje. Dette vil bli en sentral gangpassasje for gående mellom sjøen og fylkesveg 577. Reguleringsplanen vil tilrettelegge for nye byrom på begge sider av denne passasjen. Oppstramming av trafikkbildet og tilrettelegging av trafikksikre løsninger for fotgjengere innenfor planområdet blir en sentral del av planarbeidet.

Viktige tema i planarbeidet er forholdet til kulturmiljøet på Bergenhus festning, trafikksikkerhet og utforming av gode byrom.

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning og planprogram.

Kartutsnitt over planområdet:

Plangrense og gjeldende plansituasjon
Området som skal reguleres omfatter gnr/bnr 167/899 og deler av gnr/bnr 167/1717 og 167/898 og utgjør ca. 23 daa. Planområdet omfatter eksisterende bygningsmasse, kaifronten nord for byggene og nødvendig areal til å utbedre eksisterende trafikk- og mobilitetssituasjon. Skuteviksbodene 1-2 og kaiarealet nord for dette bygget inngår ikke i planområdet.

Planforslaget vil både erstatte og videreføre deler av gjeldende reguleringsplan for området (planID 62290000). Det er hovedsakelig endringene i forbindelse med det nye bygget og den nye gangpassasjen som vil medføre nye reguleringsmessige forhold. For deler av planområdet som ikke berøres av disse endringene vil arealformålene fra gjeldende reguleringsplan videreføres.

I kommuneplanens arealdel (KPA2018-2030) er området avsatt til sentrumsformål – byfortettingssone (BY1). Området omfattes av hensynssoner for rød og gul støysone, samt for kulturmiljø historisk sentrum. Planforslaget vil legge seg inntil plangrensen for planforslag for hovedsykkelrute mellom festningskaien og Sandviksveien i forbindelse med Bybaneutbyggingen (planID 65790000).

Innspill til planarbeidet:
Hvis du har innspill til planarbeidet kan du sende det til per post til Arkitektgruppen CUBUS AS, Halfdan Kjerulfs gate 4, 5017 Bergen, eller på e-post til linn@arkcubus.no. Naboer og grunneiere varsles direkte. Alle mottatte innspill vil bli oppsummert, kommentert og oversendt kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å komme med innspill er satt til 25.05.2023.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?
Ta kontakt med Linn Skjold på tlf. 45210225 / e-post linn@arkcubus.no.

Du kan også følge saken gjennom Bergen kommunes innsynsløsning, ved å søke opp saksnummeret 2023/10145.
Bergen kommunes innsynsløsning

For mer informasjon, se:

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS