Bjørgvin Montesorriskole

Bjørgvin Montessoriskole var lokalisert på Slettebakken, men hadde vokst seg ut av lokalitetene der. CUBUS hadde hjulpet dem med å finne alternativer i Slettebakkenområdet tidligere, men nå var det såkalte Kinnarpsbygget på Fantoft blitt ledig og  CUBUS ble bedt om å bistå skolen med å vurdere bygget og eiendommen. Gjennom et skisseprosjekt/en foranalyse ble det konstatert  at bygningen og uteområdene var svært godt egnet for skolen. En kunne i stor grad ta bygningen i bruk uten store konstruktive endringer eller andre former for inngrep.

Det var imidlertid nødvendig med en mindre reguleringsendring. Med til dels sterke, negative naboreaksjoner viste det seg at det ble nødvendig med en ganske omfattende prosess for å få endringen på plass og dernest en rammesøknad godkjent.

Intensjonen med prosjekt og plan var å legge til rette for undervisning i det eksisterende bygget for 1. til 7. klasse, bedre trafikksituasjonen i nærområdet inkludert krysset mot Storetveitveien, samt sikre gode uteoppholdsareal for skolens elever. Støysikring mot Storetveitveien viste seg som en krevende utfordring for å unngå en “innmuring” av skolen. Kinnarpsbygget (spesiallaget til en kontormøbler-produsents utstillings og kontorbehov) fra 1970-tallet er ikke et registrert som et kulturminne, men har høye arkitektoniske kvaliteter og en svært særegen og original utforming. Bygningen er tatt med i flere arkitekturguider for Bergensområdet.  Det var derfor et klart mål å sikre verdien til bygningen som ble tegnet av arkitektkontoret Djuurhus og Fersum.

Det opprinnelige, store og åpne utstillingsrommet i 1. etasje (mot gateplanet) har blitt beholdt som et arbeids- og forsamlingsrom. Det er bare brukt forholdsvis enkle skillevegger for å dele opp klassene/årskullene og skjerme mot støy fra aktivitet i nabosonene. Inngangspartiet hadde trapp og ble bearbeidet slik at det tilfredsstilte kravene til UU med rampeløsninger. Til underetasjen med inngang fra utearealene til skolen, ble det etablert en ny inngang med rampe.

Uteoppholdsarealene rett nord for skolebygningen, mot Storetveitevannet, er flate og oppfyller kravet om universell tilgjengelighet i dag. Det er en glidende overgang til grønt/våtmarksområdene rundt Lille Tveitevann.  Deler av dette grøntområdet er brukt for lek, som gir en fin nærhet til trær og naturlig vegetasjon. Elevene ved Montessoriskolen har én time fri midt på dagen istedenfor friminutt mellom timene. Som et bevisst grep fra skolen side ønsket en å benytte Storetveitmarken på andre siden av Storetveitvegen som en   viktig rolle uteoppholdsareal i denne midttimen. Skolen har en gunstig, direkte kobling til Storetveitmarken via en gangbro mot vest.

Prosjektnavn Bjørgvin Montessoriskole Kunde Bjørgvin Montessoriskole Sted Fantoft, Bergen År 2013-2014 Type Skole, Rehabilitering Størrelse 850 m2 Fag BYGG

- Relaterte prosjekter -

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS