Bjørnarhallen – Varsel om oppstart av planarbeid – Høring: 20.03.21-13.05.21

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av detaljreguleringsplan for Arna. Gnr. 284, bnr. 64, Øvre Seimsmark – Bjørnarhallen med arealplanID 460170560000. Forslagstiller er Bergen kommune v/Etat for utbygging og utførende plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en ny dobbel idrettshall som vil erstatte den eksisterende Bjørnarhallen. Hallens takflate skal tilrettelegges som et uteoppholdsareal som skal benyttes av Garnes skole m.fl. Trafikksikkerhet rundt skole, hall og kunstgressbane blir en sentral problemstilling i det videre arbeidet.

Området som skal reguleres ligger vest for Garnesvegen og omfatter primært Bjørnarhallen, Garnes skule og Garnes kunstgressbane med omkringliggende infrastruktur.  Idrettsarealer i sør tas med for å reguleres til offentlig idrettsformål, men det planlegges i utgangspunktet ingen endringer eller nye tiltak her. Deler av gnr. 284, bnr. 1 foreslås regulert til fremtidig grønnstruktur tilknyttet skolene, og det skal som en del av planprosessen avklares om noen av boligtomtene som ligger i tidligere reguleringsplan for området kan videreføres. Garnesstølen 2 inngår i planarbeidet med bakgrunn i offentlige overvannsledninger på tomten og eventuelt behov for omlegging av disse.  Planavgrensning er illustrert i kart på neste side og utgjør ca. 47,4 daa. Endelig plangrense vil avklares underveis i prosessen.

For mer informasjon se:

Det inviteres til medvirkning og samarbeid i planprosessen. Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet, sendes innen torsdag 13. mai 2021 til:

Arkitektgruppen CUBUS AS
Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen
eller på e-post til linn@arkcubus.no

Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommunen sammen med planforslaget. Naboer, grunneiere og offentlige høringsinstanser blir varslet direkte med brev.

Varslingen ble annonsert i BT 20. mars. Merknadsfristen er etter dette forlenget som følge av påskeferieavvikling. Oppstart av planarbeidet er også kunngjort på Bergen kommunes hjemmesider.

 

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS