Årstadveien 23, Alrek Helseklynge – varsel om oppstart av planarbeid – høring: 28.06.21-06.09.21

Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om oppstart av detaljreguleringsplan for Bergenhus. Gnr. 163, Bnr. 228, Årstadveien, Alrek helseklynge byggetrinn 4 med arealplanID 460170660000. Forslagstiller er Universitetet i Bergen og utførende plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS.

Den aktuelle tomten ligger langs Årstadveien og er i dag en ubebygd parkeringsplass før for Årstadveien 21. Planområdet omfatter, i tillegg til den aktuelle tomten, Bergen handelsstands aldersboliger, Alrek studentboliger og Overlege Danielsens hus samt omliggende infrastruktur.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etableringen av et nybygg som vil utgjøre byggetrinn 4 i Alrek helseklynge. Bygget er planlagt å huse utdanningsfasiliteter med tilknytning til helsefaget samt arbeidsplasser for virksomheter tilknyttet helseklyngen. Det planlegges etablert parkeringskjeller.

Området planlegges regulert til undervisning/kontor/offentlig tjenesteyting med tilhørende infrastruktur og uterom/byrom. Planavgrensning er illustrert i kart på neste side og området utgjør ca. 19,0 daa. Endelig plangrense vil avklares underveis i prosessen.

Særlig viktige tema i planarbeidet omfatter bygningsvolum og byggets fremtoning mot Årstadveien, hensyn til kulturmiljøet i nærområdet og påvirkning på Haukeland skoles uteareal. Videre vil bebyggelsesstrukturen internt i kvartalet med gater og byrom mellom nybygget, Bergen handelsstands aldersboliger, Alrek studentboliger og Overlege Danielsens hus være sentralt i arbeidet.

Planforslaget omfattes ikke av krav om konsekvensutredning og planprogram jf. Forskrift om konsekvensutredning. Stedsanalyse er utarbeidet jf. krav gitt i KPA2018 iht. Bergen kommunes veileder for innledende stedsanalyse.

For mer informasjon se:

Det inviteres til medvirkning og samarbeid i planprosessen. Merknader og innspill som kan ha betydning for planarbeidet, sendes innen mandag 6. september 2021 til:

Arkitektgruppen CUBUS AS
Halfdan Kjerulfs gate 4
5017 Bergen
eller på e-post til linn@arkcubus.no

Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommune sammen med planforslaget. Naboer, grunneiere og offentlige høringsinstanser varsles direkte.

Varslingen ble annonsert i BT 29. juni.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS