Varsel om oppstart

Varsel om planoppstart for detaljreguleringsplan for Fana, gnr 13 brn 352 m.fl., Villa Storhaugen

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplan for Villa Storhaugen, gnr 13 brn 352 m.fl. Fana bydel, Bergen kommune. Det vises til tidligere oppstart i brev av 27.03.2015. Planområdet varsles nå på nytt for å sikre medvirkning i planprosessen. Forslagstiller og grunneier er Kirkeveien Eiendom AS. Utførende plankonsulent er Arkitektgruppen Cubus AS. Området som skal reguleres ligger sørvest for Storetveit ungdomsskole og avgrenses av Kirkeveien og fv 585 Storetveitveien. Planområdet er på ca. 15 daa og er delvis utbygd med to boliger.  

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for boliger med tilhørende uteområde og parkering. Det legges til grunn for det videre arbeidet at kjøretilkomst til boligene skal anlegges fra Kirkeveien over gnr 13 brn 808. Bebyggelsen vil bli trukket tilbake fra Storetveitveien slik at den ikke kommer i konflikt med ny sykkelvei som er under planlegging. Det vil tas særlig hensyn til historisk bebyggelse innenfor planområdet.  

Det er ingen gjeldende detaljreguleringsplan for planområdet. Området er i kommuneplanens arealdel (KPA10) avsatt til bebyggelse og anlegg. I forslag til ny kommuneplan (KPA16) blir formålet bebyggelse og anlegg videreført og området inngår i den ytre fortettingssonen. Planarbeidet er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. 

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes: 

Arkitektgruppen CUBUS AS 

PB 294 Sentrum 

5804 Bergen 

eller sendes på e-post til hanne@arkcubus.no 

Frist for merknader er satt til 07.09.2018 

Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommunen sammen med planforslaget. 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS