Nyborg områdeplan

Plangrep for urbanisering av Nyborg

Arkitektgruppen CUBUS har utviklet plangrep for Nyborgområdet med tanke på å finne områdets potensiale for økt tetthet og mangfold. Sentrale temaer var bybaneetablering og senterdannelse, stedsidentitet, og etablering av gode arbeids-og bomiljøer.

Nyborg er et bilbasert storhandel og industriområde like nord for  Åsane sentrum i Bergen. Det planlagte bybanestoppet åpner for helt nye bruks-og tetthetsmuligheter i område.  Hovedmålsettingen med områdeplanen er å tilrettelegge for økt arealutnyttelse, – fortrinnsvis med økt innslag av arbeidsplassintensive virksomheter, samt å bidra til å gi framtidens Nyborg en positiv stedsidentitet. Bolig og allmennyttige formål ble vurdert innplassert i området for å utvikle Nyborg til et område med større mangfold.

Områdets struktur er utviklet etter urbane grunnprinsipper, som gir grunnlag for gode og attraktive byrom, og med en framtidsrettet og robust vei- og gatestruktur som ivaretar kollektiv-reisendes, fotgjengeres, syklisters og bilisters behov. De positive opplevelseskvalitetene knyttet til Liavatnet og Forvatnet er sikret og videreutviklet for å gi Nyborg en helt spesiell bydelskarakter.

Arkitektgruppen Cubus var ansvarlig for mulighetsstudie, valg og utvikling av plangrepet, medvirkningsprosessen og alt illustrasjonsmateriale, mens Sweco var ansvarlig for utarbeiding av plandokumenter, utredninger og KU

Planprosess
Som grunnlag for reguleringsplan har Arkitektgruppen Cubus utarbeidet et mulighetstudie i periode jan-juni 2014. Denne fasen inkluderte en bredt medvirkningsprosess, med folkemøte og verksted med sentrale aktører. Mulighetsstudiet tok utgangspunkt i 3 scenarioer: Et med fokus på boliger, et med fokus på arbeidsplasser og et som søker å finne en videreutvikling av den type arealkrevande næring som er der i dag.

Prosjektnavn Nyborg områdeplan Kunde Bergen kommune Sted Åsane, Bergen År 2014 - 2016 Type Mulighetsstudie og områdeplan med KU Størrelse 60 daa
Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS