Oppstart av planarbeid- Sæterdalen gård

Oppstart av planarbeid- Sæterdalen gård, gnr. 122, brn.605 m.fl, Laksevåg bydel, Bergen kommune

I medhold av plan og bygningslovens §§ 12-3 og 12-8 blir det med dette varslet om igangsettelse av privat reguleringsplan for Laksevåg, gnr. 122, brn.605 m.fl Sæterdalen gård.

Forslagstiller og grunneier er Bjørndal Utbygging AS. Utførende plankonsulent er Arkitektgruppen CUBUS AS. Området som skal reguleres ligger i nord for krysset FV 574 Bjørgeveien/kommunal veg Bjørndalsbrotet og er i dag i all hovedsak bebygd med et eldre gårdshus, garasje og løe. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge området for boliger med tilhørende uteområder og parkering. Planområdets størrelse er ca. 8,5 daa.

Planområdet er i dag i all hovedsak uregulert. Østlig del av planområdet er regulert i plan for LAKSEVÅG. GNR 122. RV 557 UNDERGANG BJØRGEVEIEN planID 19520000. Planen regulerer området langs fylkesvegen til fortau, gang og sykkelveg, annen veggrunn og bebyggelse og anlegg med hensynssone for rigg og anlegg. I planen er løen vist som revet for etablering av ny rampe til undergang under fylkesvegen.

Området er i kommuneplanens arealdel (KPA18) avsatt til bebyggelse og anlegg og ligger i ytre fortettingssone. Planarbeidet er ikke vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet kan sendes:

Arkitektgruppen CUBUS AS

PB 294 Sentrum

5804 Bergen

eller sendes på e-post til hanne@arkcubus.no

Frist for merknader er satt til 21.05.2020

 Alle mottatte dokumenter og merknader vil bli oppsummert, kommentert og oversendt Bergen kommunen sammen med planforslaget.


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få oppdateringer om hva vi holder på med og nytt fra våre prosjekter.

| Arkitektgruppen CUBUS AS © 2019 | Nettsted levert av KODEKS